Det årlige syn

Hvert år inden 1. oktober skal menighedsrådet sammen med en bygningskyndig foretage syn over kirken og kirkegården.

Det betyder, at menighedsrådet fastsætter en dato mellem den 1. januar og den 30. september. Undtaget er dog hvert fjerde år, hvor provsten indkalder og leder synet. 
Da synet skal foretages sammen med den bygningskyndige, er menighedsrådet (formanden) forpligtet til på normal måde at indkalde deltagerne. Eftersom intet andet er foreskrevet, indkaldes samtlige medlemmer af menighedsrådet og den bygningskyndige. 
Formålet med synet er at få foretaget en grundig gennemgang af kirken og kirkegården. Synet skal derfor i hvert fald omfatte følgende:

  • Kirkebygningens ydre.

  • Kirkebygningens indre, herunder tårn- og loftsrum.

  • Kirkens inventar og tilbehør. Tilbehør, der normalt opbevares uden for kirken, skal være til stede ved synet.

  • Behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskader og lignende forsikringsbegivenheder.

  • Kirkegården med tilbehør og bygninger til brug for kirke eller kirkegård.

  • Kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap.

  • Miljø- og energihensyn. 

Kun formanden har pligt til at være til stede som den, der skal »lede synsforretningen«, jf. bek. nr. 1238 af 22. februar 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde; § 37, bortset fra provstesynet, der ledes af provsten eller en af provstiudvalget valgt bygningskyndig jf. lovbek. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde; § 26.
Menighedsrådet kan pålægge kirkefunktionærer fx graver, kirketjener, samt kirkeværge og menighedsrådets sekretær at være til stede. Bestemmelser herom vil i almindelighed være optaget i regulativ og vedtægt for de pågældende.

Menighedsrådets formand skal inden 14 dage indsende udskrift af protokollen til provstiudvalget jf. bek. 1238 af 22. februar 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, § 37, stk. 3.

Synsudskrift for kirke og kirkegårde

Synsudskrift for præsteboliger og andre bygninger

Inventarliste